02-09-12

Groningen temperatuur-neerslag augustus 2012


WX Data versie 130 Groningen-Eelde KNMI gegevens

01-09-12

VerontkruidenEen voorbeeld van aanpak

Een veel voorkomend probleem op volkstuincomplex is de lege tuinen. Besturen die weinig aandacht schenken aan het onderhoud van de tuinen krijgen ook problemen met het verhuren van deze tuinen aan (nieuwe) leden. Vaak zijn de tuinen zo slecht bijgehouden dat een nieuw lid zich nog wel drie keer bedenkt om aan een tuin te beginnen. Er zijn mensen die hun tuin opzeggen omdat ze op een complex zitten waar iedereen maar wat doet of juist niet doet. Op een gegeven moment groeien er zoveel ongewenste kruiden dat een bloemen- of groenteteler er niet meer tegenop kan en de tuin opzegt. Er zijn verenigingen die geprobeerd hebben om zonder regels over het bijhouden van de tuin de vereniging in stand te houden. De volkstuinen "veronkruiden" zodanig dat er geen echte tuinder meer overbleef.
Het is daarom een goede zaak dat er een controlebeleid wordt uitgevoerd op de volkstuincomplex om te voorkomen dat onkruiden zich wijd uitzaaien. Daar heeft iedere tuinder profijt van.
Op een aantal tuincomplexen wordt nu jaarlijks een tuinkeuring gedaan, bijvoorbeeld door een buurtvereniging. Deze keuringen vinden een paar keer per seizoen plaats en hebben als doel om de mooiste tuinen eruit te halen. Aan het eind van het seizoen worden de tuinders beloond met een aardige prijs. Een ander type tuinkeuringen is bedoeld om het volkstuincomplex zo schoon mogelijk te houden. Er wordt bijvoorbeeld één keer in de maand gecontroleerd op onkruid op de tuin. De tuinder die te veel of te groot onkruid op de tuin heeft wordt aangeschreven. Kan er worden aangetoond dat het overmacht is dan wordt er gekeken naar een oplossing. Is dit niet het geval dan moet de tuin op korte termijn worden schoongemaakt. Bij een tweede controle moet de tuin schoon zijn, zo niet dan wordt er een boete opgelegd. Leidt dit niet tot verbetering dan wordt de tuin opgezegd.
Bron DLV Nieuwsbrieven 

TuinierenGRONDSOORT
De tuinen zijn gelegen aan het einde van de Klaverlaan nabij het project "Uitloopgebied" (handhaving bestaand natuurgebied "wetlands" en oude graslanden) en de Zorgboerderij Mikkelhorst en vormt hiermede een sluitend geheel in de Oosterpolder.
De grondsoort kan leemhoudend zand zijn van de zandruggen Hondsrug en de Essen-Onnen rug of gemengd met een grondsoort afkomstig van de aan weerszijden gelegen laagten met leem gevuld en veengrond: drassige grond en grasland met onkruid, dat goed gedijt op vochtige grond. De veenlaag houdt een sterke ontwatering tegen, zodat in het verleden een goede ontwatering een probleem kon zijn. 
Vroeger vormde het Reitdiep een open verbinding met de zee, het slib wat achterbleef vormde een welkome bemesting!
Momenteel wordt door het Waterschap de ontwatering bepaald door een elektrisch gemaal.
(Bron Haren tussen Hunze en Aa; Geschiedenis van de Harener Waterstaat; Harener historische reeks nr. 4) 

Ongeveer 3/4 deel van de tuin bestaat uit zandgrond. De rest is gemengd zand-veen. Dit vormt een strook aan de noordkant van het tuincomplex, grenzend aan de brede sloot. Hier komt op geringe diepte turf voor.
De grondsoort en de waterhuishouding maken het tuinieren niet gemakkelijk. 
Het is vruchtbare grond: leemhoudend zand van de Hondsrug, maar ook gemengde grond in de laagten tussen de zandruggen met keileem en veengrond. Die veengrond houdt het ontwateren tegen.

GRONDBEWERKING
Niet ieder is ervan overtuigd dat er elk jaar diep gespit moet worden. Spitten is echter nuttig om de grond in het voorjaar voldoende los te maken, en nodig om mest en compost onder te werken en om onkruid de baas te blijven. U zult zien dat er verschillende spittechnieken (met bijbehorend gereedschap) op de tuin gangbaar zijn. Het is niet te zeggen welke de beste manier is, dat is heel persoonlijk. Overleg met ervaren tuinders en experimenteer met spitten om de bij u passende manier te vinden. Dat kan ernstige rugpijn voorkomen!
Het is ook mogelijk uw tuin te laten ploegen. 

ONKRUIDBESTRIJDING
Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook hier. Met name tijdig schoffelen en nog beter wieden is het beste middel om onkruid onder de duim te houden. Schoffelen is het meest effectief als het droog weer is. Wees er zo vroeg mogelijk bij en laat de zon gedurende de dag haar drogende werk doen. Vervolgens het onkruid bij elkaar harken en naar de composthoop brengen. Regelmatig even licht spitten (zwart maken) van de bovenlaag helpt ook geweldig.

WATEROVERLAST
"Waterberging en -opslag: In een volkstuin wordt veel aandacht besteed aan waterberging en opslag, waterdoorlatendheid van de bodem, organische stofgehalte en bodemvruchtbaarheid om eetbare gewassen te kweken. 
Wortelstelsels en resten van gewassen gekoppeld aan voldoende omzetting van organisch materiaal in de bodem (decompositie) hebben hierdoor ook een positief effect op de capaciteit van de bodem om water te bufferen. Dit zorgt 
voor de waterberging en -opslag na extreme buien en het opgeslagen water kan gebruikt worden in drogere tijden"
(http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607050008.pdf)

ZOMER- EN WINTERPEIL SLOTEN (Waterschap Hunze en Aa’s)
In de winter stijgt de grondwaterstand omdat de hoeveelheid neerslag dan groter is als de gewasverdamping. Sloten worden in dit seizoen ingesteld op een lage waterstand (winterpeil), zodat het grondwater naar de sloot kan stromen. Zo voorkomen we een te hoge grondwaterstand en krijgt u geen wateroverlast. In de zomer is de gewasverdamping meestal groter als de neerslag. Het water vanuit de sloten moet dan juist naar het grondwater stromen. Dat kan door sloten in te stellen op een hoge waterstand (zomerpeil). Zo verdrogen er geen planten. Bij overmatige regenval wordt het waterpeil in de omringende sloten te hoog en is van afwatering geen sprake.
Het is dan geduldig afwachten tot het peil weer is gezakt. 
Veel tuinen hebben dit euvel. 
(http://www.hunzeenaas.nl/actueel/Actuelewaterinfo) 

Het volgende seizoen de tuin in bedden verdelen en zo hoog mogelijk omgespit en de paden verdiepen.

Het Tuinboek van Hans de Vries


Het Tuinboek van Hans de Vries
Het voornaamste doel van Hans de Vries was de mens weer bewust te maken van het belang van de natuur, het enige dat in zijn ogen puur en echt was. De boodschap moeder aarde te koesteren en te beschermen, wilde hij helder overbrengen. Kunst had voor hem dan ook geen esthetisch belang maar vervulde een praktische taak: het was een middel om te communiceren en had dus een belangrijke functie in de samenleving. ‘Wat ik doe, bewustmaken van de relatie mens-natuur is van het grootste belang.’
Onderwerp van de eerste editie van Atlas voor een Nieuwe Metropool is de volkstuin die De Vries in Almelo sinds 13 juni 1970 bebouwt. Het is tevens zijn eerste kunstenaarsboek met als titel 
Het Tuinboek (Rotterdam 1971). Motief: de mens mag zich niet vervreemden van zijn belangrijkste levensfactor: de aarde. Doet hij dat wel, dan zet hij zijn bestaan op spel. Deze editie sluit helemaal aan het uitgangspunt van Atlas voor de Nieuwe Metropool: het signaleren van principiële details die voor het leven zelf van betekenis zijn, maar bijna of allang uit ons sociaal-cultureel pakket zijn gevallen. De editie bestaat uit: een beschrijving van de (tuin)handelingen, citaten, een blad met tien foto's, een tuinplattegrond, een uitslag grondonderzoek, een aanmeldingskaartje van de Rotterdamse Bond van Volkstuinders en een zakje bloemenzaad.


Henk Woudsma  http://kunstenaarsboeken.blogspot.com/2011

ATLAS VOOR EEN NIEUWE METROPOOL  (1970) redaktie: Jan Donia 

Atlas voor een Nieuwe Metropool wordt door het Lijnbaancentrum van de RSK.S. uitgegeven in twaalf maandelijkse edities. Deze informatiebulletins worden gratis toegezonden aan personen, scholen, universiteiten,instellingen en publiciteitsmedia.
 
Uitgangspunt van Atlas voor een Nieuwe Metropool is het signaleren van principiële details die voor het leven zelf van betekenis zijn,maar die bijna of allang uit ons sociaal—kultureel pakket zijn gevallen3 Elk streven naar originaliteit of uniciteit ontbreekt.
 
Onderwerp van de eerste editie van Atlas voor een Nieuwe Metropool is de volkstuin die Hans de Vries in Almelo sinds 13 juni 1970 bebouwt. Motief: de mens mag zich niet vervreemden van zijn belangrijkste levensfaktor: de aarde. Doet hij dat wel, dan zet hij zijn bestaan op het spel.
 
Naar aanleiding van deze eerste editie zal het Lijnbaancentrum deze zomer aandacht schenken aan een aantal aspekten van het volkstuinwezen. Een en ander zal geschieden in samenwerking met de Rotterdamse Bond van Volkstuinders.
 

DE DEFINITIEVE INGREEP VAN HANS DE VRIES.
 
Binnen het sociale facet dat wij ook wel beeldende kunst noemen, neemt het werk van Hans de Vries een unieke plaats in. Uniek omdat het belangrijkste element van de beeldende kunst: de “kreatieve” ingreep, bijna geheel ontbreekt.
 
Om deze reden zal in het Stedelijk Museum, waar hij van half september af aan een tentoonstelling deelneemt, zijn volkstuinprojekt ontbreken. Deze tuin zou hij buiten het museum te midden van de volkstuinen van de doorsneeburger realiseren op een wijze, die niet zou afwijken van intentie en visie van die burger. Zijn koeienprojekt (thans in de Kargadoor, Utrecht) vertoont een zelfde aspekt: de”kreatieve” ingreep ontbreekt. Het is zuiver een signaleren van de realiteit.
 
DIT IS DUS GEEN BEELDENDE KUNST.
 
Het is onvervalste werkelijkheid. Toch heeft het via een omweg te maken met die zogenaamde beeldende kunst. De evolutie in de maatschappij heeft een levenspatroon geschapen, waarin wij steeds verder van onze natuurlijke uitgangspunten afraken. Waarin wij deze zelfs volkomen aan het vergeten zijn.
 
Het werk van de Vries staat in het teken van de herinnering, zij het niet in sentimentele zin. Het is zuiver MEMORY. Als zijn projekt voor het Stedelijk was doorgegaan,had het bezoekers getrokken,niet alleen voor zijn eigen tuin, maar ook voor de tuinen van een paar honderd anderen. HET BESTAAT NOG. Wij worden gekonfronteerd met situaties, waarvan wij het bestaan misschien nog wel vermoeden,maar die elk werkelijkheidskarakter voor ons hebben verloren. De Vries is niet bezig met de relatieve of relativerende ingreep van de kunstenaar, maar met de DEFINITIEVE ingreep die wij eigenlijk alleen kennen uit de geschiedenisboeken.Bron Jan Donia' s Atlas voor een Nieuwe Metropool Editie 1. 

De tuin ‘winterklaar’ makenDe tuin ‘winterklaar’ maken.

Een belangrijk uitgangspunt van een vereniging is dat alle leden zo groot mogelijke vrijheid hebben bij inrichting en gebruik van hun tuin. Uiteraard binnen de kaders van de wet en van de reglementen van de volkstuinvereniging, want er zijn regels waar rekening mee moet worden gehouden.

U zult merken dat tuinieren soms gecompliceerder is dan verwacht en dat met name in tijden van wateroverlast en explosieve groei van onkruid het “de baas blijven” enige inspanning vraagt. Soms volgt na een voortreffelijke start een wat moeizame periode van groei en onderhoud.

Wat is een volkstuin ? 

Een volkstuin is een particuliere tuin die niet bij de eigen woning ligt. Volkstuinen zijn er in vele soorten en maten: van traditionele moestuinen waar groente en eventueel fruit en kruiden op verbouwd worden, tot siertuinen met bloemen, heesters, een gazon, een vijver en zelfs bomen. ...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Volkstuin

Een groep volkstuinen samen vormt een volkstuinvereniging.
Tuinieren in de volkstuin is actieve recreatie, waarbij de werkzaamheden zich niet beperken tot de eigen tuin. Die strekken zich uit tot het terrein van het gehele complex. Iedereen draagt zijn steentje bij aan de vereniging en het complex.
Zo wordt het geheel meer dan alleen een verzameling tuinen.

Vanuit deze gedachte is het ‘winterklaar’ maken van de tuin, zoals

*) het opruimen van de gewasresten (legt de resten op de composthoop)
*) de bonenstokken reinigen en droog opslaan
*) onderhoud laankant-paden-slootkant
*) plastic tomatenkas afbreken
*) onderhoud gedeelte met wintergroenten