31-10-17

Verwaarlozing en verwildering Volkstuinen

Verwaarlozing, geen effectief gebruik als moestuin en/of onnodige verwildering van opschietend onkruid.

Een voorstel 

Wanneer een aantal tuinen qua verwaarlozing en verwildering in ogenschouw worden genomen lijkt het noodzakelijk betreffende regels aangaande onderhoud tuinen nader te bekijken en het toezicht daarop te verscherpen.
Het lijkt erop dat de betrokken huurders van deze tuinen fysiek het onderhoud niet aankunnen of te weinig tijd hebben.
Voor een tuin van 100 m2 is per week minimaal 4 uur nodig in het hoogseizoen om in ieder geval alles goed te kunnen verzorgen.
Tuinieren is de tuin bijhouden en niet alles maar tot in het oneindige laten verwilderen

Bij nieuwe huurders kan reeds worden nagegaan of betreffende persoon in staat is een tuin te beheren.

Aanmeldingsformulier nieuwe huurder.
• U bent gemotiveerd en beschikt over de mogelijkheden zowel fysiek als tijd een tuin vanaf.
  het begin in goede staat te brengen en te houden.
• over een redelijke basiskennis beschikt als amateurtuinder.
• met andere leden actief wilt bijdragen aan de vereniging.
• de verplichtingen die het lidmaatschap meebrengt kunt en wilt nakomen. 

Dhr. / Mw. 

Voorletter(s) en achternaam 

Adres en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mailadres Huurders dienen hun tuin, de tuinpaden en de laan- en slootkanten ordelijk en in goede staat te houden. Het bestuur zal bij geconstateerde nalatigheid met de huurder ter plekke overleggen.
Huurders van een tuin die grenst aan de middensloot of de omringende sloten, worden verzocht het betreffende slootgedeelte schoon te houden van waterplanten.
Indien het schoonmaken niet helemaal goed lukt, kan worden overlegd met het bestuur technische zaken.
Van de huurder wordt verwacht regelmatig op de tuin aanwezig te zijn.

Wanneer er zonder opgave van redenen, langer dan een maand niet getuinierd wordt, alsmede zijn/haar tuin verwaarloost en hiervoor geen redelijke argumenten aangevoerd kunnen worden, volgt opzegging van de huur.

De huurder kan 14 dagen de gelegenheid krijgen om het noodzakelijke onderhoud te doen. Bij geen of onvoldoende activiteit na 14 dagen volgt schriftelijk huuropzegging.

De huurder is verplicht het door hem gehuurde perceel voor 15 april in cultuur te hebben gebracht. Is dit niet mogelijk door welke omstandigheden dan ook, dan dient dit te worden gemeld bij het bestuur.
Na 15 april moet men met de tuinwerkzaamheden op de gehuurde grond een aanvang hebben gemaakt. Indien dit nog niet het geval is en hiervoor geen redelijke argumenten aangevoerd kunnen worden, volgt opzegging van de huur.

Het niet naleven ervan kan ook tot gevolg hebben dat de vereniging zelf de nodige     initiatieven zal nemen, met verhaal van de kosten op de betaalde borgsom. Herbiciden (onkruidverdelgers) zijn niet toegelaten.


De aspirant tuinder - aan een volkstuin beginnen.

Tuinieren is een actieve bezigheid waaraan je veel plezier kunt beleven. Maar onderschat niet wat een volkstuin betekent. Regelmatig onderhoud voorkomt dat de tuin verandert in een wildernis. Elk seizoen vereist zijn specifieke werkzaamheden, zoals, spitten en bemesten, zaaien en planten, onkruid wieden  of schoffelen, harken, grasmaaien, snoeien, oogsten van groente, enz. Naast het bijhouden van de eigen tuin draagt elke volkstuinder bij aan het onderhoud van het complex.
Besef, voordat je aan een volkstuin begint, wat het inhoudt. Voor het onderhouden van een tuin (100m2) ben je snel 4-5 uur per week kwijt in het zomerseizoen. In de periode april-mei kan dit wat meer zijn om de tuin gereed te maken.
Binnen de vereniging houden we als regel aan dat de tuin voor 15 april bewerkt en geschoond moet zijn voor het nieuwe groeiseizoen. Voor 15 november moet de tuin opgeruimd zijn.

Om een indruk te geven van het verloop van de activiteiten in een volkstuin, zien de werkzaamheden in grote lijnen er als volgt uit:

januari-april            Grond schonen, eventueel omspitten en bemesten.
                                  Sommige groenten kunnen reeds gezaaid worden.

mei- september        Zaaien-planten en oogsten. De grond onkruid vrijhouden.

oktober-november   Late oogst.
                            Winterklaar maken van de tuin, zoals
*) het opruimen van de gewasresten (legt de resten op de composthoop) 
*) de bonenstokken reinigen en droog opslaan 
*) onderhoud laankant-paden-slootkant 
*) plastic tomatenkas afbreken
*) onderhoud gedeelte met wintergroenten 

december-januari
    Oogsten wintergroenten

Ruim herfstafval op om te voorkomen dat plaagdieren en ziekten kunnen overwinteren.


Tegen de herfst zal het enthousiasme waarschijnlijk al een beetje geluwd zijn door het opkomende najaarsweer. Laat je dan niet tegenhouden maar benut elk droog moment voorzien van passende kleding en enthousiasme.

Nadelen van een volkstuin:
Onkruid.

Let wel, het meeste onkruid is afkomstig van het omliggende uitloopgebied en natuurlijke bemesting. Uitzaaien van onkruid naar de tuinen kan dus niet worden voorkomen.
Het onkruid van naburige (normaal onderhouden) tuinen is minimaal en verwaarloosbaar.
Onderschat onkruid niet!
Zaaien en dan een aantal weken niet komen – dan is het onkruid al groter dan de groente!

Tijd.
Tuinieren kost veel tijd. Zaaien, verspenen, planten, wieden/schoffelen en water geven, dat zijn de belangrijkste handelingen en die moeten regelmatig uitgevoerd worden om een goede oogst te krijgen.

Nogmaals. Voor het onderhouden van een tuin (100m2) ben je snel 4-5 uur per week kwijt in het zomerseizoen.
Je zult merken dat tuinieren gecompliceerder is dan verwacht en dat, vooral bij veel regen, het “baas blijven op eigen tuin” flink wat inspanning vraagt. Soms volgt na een voortreffelijke start een moeizame periode van groei en onderhoud. En, als je terug komt van vakantie, zal blijken dat het onkruid geen vakantie heeft gehad maar juist heel hard heeft doorgewerkt. Dan is vastberadenheid en doorzettingsvermogen nodig om de tuin weer in de hand te krijgen.
Maar het loont beslist de moeite!


Eelde-Groningen temperatuur-neerslag mei - okt 2017

WX Data versie 2.4 Groningen-Eelde KNMI gegevens


28-05-17

Eelde-Groningen temperatuur-neerslag april 2017


WX Data versie 2.4 Groningen-Eelde KNMI gegevens


26-04-17

Eelde-Groningen temperatuur-neerslag jan.-febr.-mrt. 2017


WX Data versie 2.3 Groningen-Eelde KNMI gegevens

24-01-17

Eelde-Groningen temperatuur-neerslag okt.-dec. 2016


WX Data versie 2.3 Groningen-Eelde KNMI gegevens

29-10-16

Eelde-Groningen temperatuur-neerslag aug. - sept. 2016
WX Data versie 2.3 Groningen-Eelde KNMI gegevens

09-08-16

Eelde-Groningen temperatuur-neerslag juni-juli 2016

WX Data versie 2.3 Groningen-Eelde KNMI gegevens

04-08-16

Bonen houden niet van wateroverlast.


Door de vezelige structuur en het enorme water bufferende vermogen kan veengrond heel lang nat blijven. Veengrond houd veel water vast, als het erg drassig is moet de tuin gedraineerd worden.

Het is een mengsel van aarde met verteerde en halfverteerde plantenresten, van nature dus rijk aan organisch materiaal. Een probleem is dat de grond soms te nat is of dat de grondwaterstand vrij hoog is.
Veengrond heeft kalk nodig om te ontzuren, en mest als er groente op wordt gekweekt.

Stalmest

Voor alle groenten geldt dat de grond luchtig moet zijn. Dit betekent dat de grond niet dicht moet kunnen slaan door regen of moet kunnen inklinken bij droogte. Door inklinking en dichtslaan verstikken de gewassen.

De meeste groenten houden van een neutrale tot basische grond (ph 7 - 7.5)
Groenten die van een kalkrijke en dus basische grond houden zijn bijvoorbeeld kolen, wortelen en tuinbonen. Groenten die van een zure grond, veengrond houden zijn bijvoorbeeld aardappelen en rabarber (ph 5-6)

Bij overmatige regenval wordt het waterpeil in de omringende sloten te hoog en is van afwatering geen sprake.
Waarmee maak je een fijnkorrelige structuur?
Het najaar of vroeg in de lente is bij uitstek het geschikte moment om de tuin te spitten met een spade. Inwerking van vorst zorgt dat de grond 'doorvriest'. De grove brokken klei, leem en aarde zetten bij vorst uit door de waterdeeltjes die erin zitten. Hierdoor verkruimelt de grond.

In het voorjaar is het moment aangebroken om de grond verder te bewerken: met een  cultivator/ 3 tands of met een spitvork. Met deze hulpmiddelen worden grote kluiten tot kruimels gemaakt.

Na deze bewerking kan de grond fijn worden geharkt. Herhaal deze bewerking een aantal keren in het groeiseizoen. De planten zullen beslist beter groeien en er zal geen plasvorming op de grond meer optreden.

Na overvloedige regenval blijven plassen staan en de grond is verzadigd met water. In dat geval moet gezorgd worden voor afwatering van de tuin en dat kan gebeuren door langs de tuin greppels te graven uitkomende in de sloot.
Het is ook goed om op natte gronden op bedden te telen, waartussen de paden wat dieper liggen. Een dergelijk bed moet iets bol liggen. Dit is te bereiken door de paden aan weerszijden van de tuin uit te graven aflopend naar de sloot en de hierbij vrijkomende grond midden op het bed te gooien.

De tuin in bedden verdelen en zo hoog mogelijk omgespit.


De grond waarin we bonen willen zaaien moet al voldoende opgewarmd zijn en mag niet te nat zijn. In een te natte en te koude grond komen bonen gewoonweg niet op. Ook de kiemplantjes zijn nog heel gevoelig voor kou en vocht. Doordat volgroeide bonen een oppervlakkig wortelstelsel hebben, kan de plant na enkele dagen wateroverlast al afsterven. 

11-07-16

Eelde-Groningen temperatuur-neerslag lente 2016
WX Data versie 2.3 Groningen-Eelde KNMI gegevens