01-09-12

TuinierenGRONDSOORT
De tuinen zijn gelegen aan het einde van de Klaverlaan nabij het project "Uitloopgebied" (handhaving bestaand natuurgebied "wetlands" en oude graslanden) en de Zorgboerderij Mikkelhorst en vormt hiermede een sluitend geheel in de Oosterpolder.
De grondsoort kan leemhoudend zand zijn van de zandruggen Hondsrug en de Essen-Onnen rug of gemengd met een grondsoort afkomstig van de aan weerszijden gelegen laagten met leem gevuld en veengrond: drassige grond en grasland met onkruid, dat goed gedijt op vochtige grond. De veenlaag houdt een sterke ontwatering tegen, zodat in het verleden een goede ontwatering een probleem kon zijn. 
Vroeger vormde het Reitdiep een open verbinding met de zee, het slib wat achterbleef vormde een welkome bemesting!
Momenteel wordt door het Waterschap de ontwatering bepaald door een elektrisch gemaal.
(Bron Haren tussen Hunze en Aa; Geschiedenis van de Harener Waterstaat; Harener historische reeks nr. 4) 

Ongeveer 3/4 deel van de tuin bestaat uit zandgrond. De rest is gemengd zand-veen. Dit vormt een strook aan de noordkant van het tuincomplex, grenzend aan de brede sloot. Hier komt op geringe diepte turf voor.
De grondsoort en de waterhuishouding maken het tuinieren niet gemakkelijk. 
Het is vruchtbare grond: leemhoudend zand van de Hondsrug, maar ook gemengde grond in de laagten tussen de zandruggen met keileem en veengrond. Die veengrond houdt het ontwateren tegen.

GRONDBEWERKING
Niet ieder is ervan overtuigd dat er elk jaar diep gespit moet worden. Spitten is echter nuttig om de grond in het voorjaar voldoende los te maken, en nodig om mest en compost onder te werken en om onkruid de baas te blijven. U zult zien dat er verschillende spittechnieken (met bijbehorend gereedschap) op de tuin gangbaar zijn. Het is niet te zeggen welke de beste manier is, dat is heel persoonlijk. Overleg met ervaren tuinders en experimenteer met spitten om de bij u passende manier te vinden. Dat kan ernstige rugpijn voorkomen!
Het is ook mogelijk uw tuin te laten ploegen. 

ONKRUIDBESTRIJDING
Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook hier. Met name tijdig schoffelen en nog beter wieden is het beste middel om onkruid onder de duim te houden. Schoffelen is het meest effectief als het droog weer is. Wees er zo vroeg mogelijk bij en laat de zon gedurende de dag haar drogende werk doen. Vervolgens het onkruid bij elkaar harken en naar de composthoop brengen. Regelmatig even licht spitten (zwart maken) van de bovenlaag helpt ook geweldig.

WATEROVERLAST
"Waterberging en -opslag: In een volkstuin wordt veel aandacht besteed aan waterberging en opslag, waterdoorlatendheid van de bodem, organische stofgehalte en bodemvruchtbaarheid om eetbare gewassen te kweken. 
Wortelstelsels en resten van gewassen gekoppeld aan voldoende omzetting van organisch materiaal in de bodem (decompositie) hebben hierdoor ook een positief effect op de capaciteit van de bodem om water te bufferen. Dit zorgt 
voor de waterberging en -opslag na extreme buien en het opgeslagen water kan gebruikt worden in drogere tijden"
(http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607050008.pdf)

ZOMER- EN WINTERPEIL SLOTEN (Waterschap Hunze en Aa’s)
In de winter stijgt de grondwaterstand omdat de hoeveelheid neerslag dan groter is als de gewasverdamping. Sloten worden in dit seizoen ingesteld op een lage waterstand (winterpeil), zodat het grondwater naar de sloot kan stromen. Zo voorkomen we een te hoge grondwaterstand en krijgt u geen wateroverlast. In de zomer is de gewasverdamping meestal groter als de neerslag. Het water vanuit de sloten moet dan juist naar het grondwater stromen. Dat kan door sloten in te stellen op een hoge waterstand (zomerpeil). Zo verdrogen er geen planten. Bij overmatige regenval wordt het waterpeil in de omringende sloten te hoog en is van afwatering geen sprake.
Het is dan geduldig afwachten tot het peil weer is gezakt. 
Veel tuinen hebben dit euvel. 
(http://www.hunzeenaas.nl/actueel/Actuelewaterinfo) 

Het volgende seizoen de tuin in bedden verdelen en zo hoog mogelijk omgespit en de paden verdiepen.

Geen opmerkingen: