23-03-14

StalmestMestregels
(volgens het Ministerie van Landbouw, juni 2004)

Er mag van de overheid per vierkante meter grond 3,5 kg stalmest opgebracht worden (dit komt neer op ca 7 kruiwagens per 100 vierkante meter).
Mestopslag (gestort op plastic folie en afgedekt met zwart plastic) moet minimaal vijf meter verwijderd zijn van de sloot.

(Op basis van de Wet Bodembescherming en het Lozingenbesluit Bodembescherming)

Stalmest
is een mengsel van vaste (ontlasting) stoffen, urine en stro.
Onder stalmest verstaan we koeienmest, die oud, redelijk droog en flink met stro gemengd moet zijn.

In de verse stalmest ontwikkelen zich diverse micro-organismen, waarvan de belangrijkste zijn:

Door de micro-organismen worden de organische stoffen, zoals eiwitten, koolhydraten en vetten tot eenvoudigere verbindingen afgebroken, zowel organische als anorganische. De schimmels, die voor afbraak van het stro zorgen en de aerobe bacteriën, die de feces afbreken ontwikkelen zich alleen als er voldoende lucht in de mest aanwezig is. De straalschimmels breken zeer moeilijk afbreekbaar materiaal af. Door de activiteiten van deze micro-organismen kan de temperatuur in de mest flink stijgen. Onder anaerobe omstandigheden werken alleen de anaerobe bacteriën en straalschimmels en wordt de mest niet alleen minder ver afgebroken, maar gaat de afbraak ook langzamer, waardoor de temperatuur veel lager blijft.


Voor bemestingsdoeleinden is vooral 1 jaar oude mest geschikt, doordat deze beter strooibaar is en de voedingsstoffen makkelijker voor de planten beschikbaar zijn.
Bron:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Stalmest

Organische bemesting  
http://www.plantaardig.com/groenteninfo/

Bij het spitten wordt er stalmest, compost of eventueel gedroogde koemest ingewerkt. Dit is de basisbemesting. De hoeveelheid hangt af van de vruchtwisselingsgroep.

Koolgewassen
en vruchtgroenten en aardappelen hebben een grote behoefte aan stalmest of compost.

Bladgroenten
, met uitzondering van prei, hebben iets minder nodig.

Veel wortelgroenten en peulgewassen behoeven op goed onderhouden grond geen organische voorraadbemesting.

Afhankelijk van de teelt die op het perceel komt wordt deze organische voorraad bemesting dan aangevuld. Dit kan met minerale, samengestelde meststof of gedroogde, organische mest met verrijkte samenstelling zijn. 

Geen opmerkingen: